Loading

แนะนำสำนักงาน


นายสมหวังทองขาว
ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

        สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ให้บริการประชาชน เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ งานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง วางแผน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง กำกับดูแลสถานประกอบการของเอกชน เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง งานด้านตรวจการ ในพื้นที่เขต 9 เขต ได้แก่ ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม พระนคร บางแค และทวีวัฒนา

 
กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ต้องการจองคิวอบรมสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ จองทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
อังคาร, 21 มีนาคม 2560

ผู้ที่ต้องการจองคิวอบรมสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ จองทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น http://ebooking.dlt.go.th/eb


หน่วยงานภายใน

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ฝ่ายทะเบียนรถ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

กลุ่มวิชาการขนส่ง

ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานบริหารด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ การเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น
บริการข้อมูล